Turystyka stanowi przedmiot badań w ujęciu wieloaspektowym, analizujemy ją jako zjawisko z perspektywy różnych dziedzin edukacji. Pojawia się między innymi w obrębie takich nauk jak: geografia, psychologia, socjologia, religia, pedagogika, ekonomia, marketing, antropologia, historia, prawo, architektura, urbanistyka, ochrona środowiska, medycyna, czy w końcu etyka. W niektórych z ww. pól nauki turystyka wytworzyła odrębne poddziedziny, a przykładem ma możliwość być chociażby: ekonomika turystyki, sprzedaż turystyczny, turystyka medyczna.

Analiza turystyki z punktu widzenia różnych dziedzin edukacji nie jest bez znaczenia dla sprecyzowania bardzo poważnych aspektów warunkujących – mówiąc ogólnie życie mieszkańców danego kraju. Rzecz jasna turystyka wpływa na gospodarkę państwie, na społeczeństwo a też na środowisko, dlatego tak ważne jest stałe jej monitorowanie i umiejętne modyfikowanie, które przynosi profity dla ludności i państw.

Turystyka z całą pewnością wpływa na poziom życia mieszkańców danego państwa. Niesie ze sobą kilka dobrego, ale też stanowi idealne podłoże do rozwoju czynników negatywnych, szkodliwych, czy dosłownie nagannych.

Do pozytywnych elementów turystyki możemy zaliczyć(zarówno w skali ogólnokrajowej jak i lokalnej):

– Wzrost standardu życia mieszkańców miejscowości turystycznych. Obserwowany jest też mniejszy odpływ ludności niż w miejscowościach nieturystycznych. W sytuacji niewystarczającej kadry zajmującej się obsługą turystów, obserwowany jest przypływ pracowników z innych regionów lub wręcz krajów.

– Podnoszenie umiejętności kadry odpowiedzialnej za obsługę turystów poprzez np. naukę języków obcych, administrowania, rachunkowości. Mieszkańcy starają się bliżej poznać swoją kulturę i historię, by móc ją pokazać w jak najatrakcyjniejszej formie. W wielu państwach praca w sektorze turystycznych postrzegana jest jako prestiżowa. Zmienia się również pozycja kobiet, których zatrudnienie w turystyce jest z reguły znacznie większe niż facetów.

– Postęp przedsiębiorczości, powstanie nowych stanowisk pracy i zmniejszenie bezrobocia, napływ nowych inwestycji, bądź dochodów uzyskiwanych z istnienia turystów. Na obszarach wiejskich, które są atrakcyjne turystycznie, mieszkańcy rezygnują albo ograniczają własną działalność w rolnictwie przechodząc do bardziej dochodowego sektora usług jakim jest turystyka – agroturystyka.

– W skali krajowej zyski, jakie uzyskują państwa z zagranicznych przyjazdów turystycznych, określane są mianem niewidzialnego eksportu, natomiast wielkość wydatków turystycznych obywateli danego państwa ponoszone w innym państwie nazywa się niewidzialnym importem.

– Funkcjonowania mające na celu ochronę środowiska. Bez zainteresowania ze strony turystów wiele wycinków cennych przyrodniczo pozostaje używanych rolniczo. Przy tym w miejscowościach turystycznych rozbudowuje się infrastrukturę komunalną (kanalizacja, wodociągi, oczyszczalnie ścieków) oraz poprawia się estetykę krajobrazu (więcej parków i terenów zieleni).

Do negatywnych czynników turystyki zaliczamy między innymi:

– Przestępczość, alkoholizm, narkomanię, hazard, prostytucję.

– Efekt demonstracji: mieszkańcy terenów odwiedzanych, patrząc na metodę zachowania i status majątkowy turystów, postrzegają ich jako lepszych od siebie. Podświadomie dążą do tego żeby im dorównać, jednakże posiadają świadomość, że jest to fantastycznie trudne, co rodzi poczucie frustracji i kompleks niższości wobec przyjezdnych gości.

– Wzrost kosztów w obszarach obsługujących turystów , a oprócz tego wypływy dewiz. Wypływy dewiz występują ze względu na: import wyposażenia do obiektów turystycznych, import dóbr konsumpcyjnych, spłacanie zadłużeń przez inwestorów, wydatki na promocję miejscowości albo regionu turystycznego.

– Negatywne skutki dla środowiska przyrodniczego: dewastacja, śmiecenie.

Przemiany turystyczne, pozytywne i negatywne czynniki kształtujące ruch turystyczny na pewno wpływają również na panujące trendy turystyczne współczesnej turystyki.

Teraźniejsze trendy turystyczne wyróżniają się tym, iż:

– Wakacje przestały być postrzegane jako „dobro luksusowe” dla większości osób, gdyż pojawia się kilka możliwości konkurencyjnego sposobu spędzania wolnego czasu.

– Znacznie zwiększyło się zainteresowanie kreatywnym spędzaniem czasu wolnego od pracy.

– Wzrosło zainteresowanie zimowymi wakacjami – wyjazdy powiązane z uprawianiem sportów zimowych.

– Wyjazdy aktywne stają się dokładnie tak samo popularne zimą i latem.

– Z wypadów oprócz sezonem w wielu przypadkach korzystają osoby w wieku poprodukcyjnym, stale wzrasta wymaganie podnoszenia bezpieczeństwa w trakcie wakacji.

– Rośnie popyt na wyjazdy zawierające elementy kultury, edukacji, historii, aktywności sportowej, a też zainteresowanie korzyściami zdrowotnymi wynikającymi z wyjazdu,

– Odpoczynek i relaks – jako przeciwieństwo wypełniania wakacji różnymi formami aktywności nadal pozostaje bardzo ważną cechą imprezy turystycznej/podróży.

– Jakość i różnorodność stają się najistotniejszymi detalami postrzegania i wyboru kierunku podróży.

– Istotnymi detalami postrzegania wakacji są: przygoda, fantazja, luksus i radość, w połączeniu z atmosferą wyłączności.

Wiek XIX okazał się dla turystyki w pewnych sytuacjach przełomowym. Kiedyś ze względu na wysokie koszty podróże zostały pojmowane jako dobro nieosiągalne dla mas, a podróże w celach wypoczynkowych podejmowała wyłącznie elita społeczna. Na dzień obecny wraz z rozwojem środków transportu, przemysłu, urbanizacji i wzrostu poziomu kulturalnego społeczeństw turystyka nabrała masowego charakteru i stała się zjawiskiem popularnym.

Turystyka uzdrowiskowa w Polsce jest jednym z priorytetowych produktów markowych skierowanych także na rynki zagraniczne. Posiadając bogate walory naturalne z właściwościami leczniczymi, źródłami wód mineralnych, źródłami geotermalnymi i specyficznym mikroklimatem stanowimy doskonałe miejsce na odpoczynek, czy tak zwane podleczenie. Dodatkowo obszar Polski niewątpliwie wyróżnia się wysoką atrakcyjnością i konkurencyjnością na tle Europy.

Wyjazdy do wód i podróże turystyczne mają wspólne korzenie o wiekowej tradycji, a wiele uzdrowisk szczyci się piękną historią, sięgającą odległych czasów, toteż spotykamy w nich liczne świadectwa dawnej wspaniałości, wśród których znajdują się zabytki starej infrastruktury i architektury zdrojowej i pensjonatowej, także drewnianej.