Nie sposób nauczyć się jakiegokolwiek języka bez znajomości reguł określających zasady tworzenia poprawnych wypowiedzi. Czyli bez znajomości gramatyki. Problem w tym, że na hasło „gramatyka”, wiele osób dostaje nerwowych drgawek, szczególnie w przypadku nauki języka innego, niż ojczysty. Osobom podejmującym się nauki języka angielskiego z pomocą przychodzi Ryszard Purski ze swoją nową publikacją „Przystępna gramatyka języka angielskiego”. Celem książki jest przedstawienie podstawowych zasad gramatyki angielskiej oraz zwrócenie szczególnej uwagi na właściwe stosowanie nieosobowych form czasowników, nadających wypowiedzi lub tekstom bardziej zwięzłą, komunikatywną formę. Najlepszą rekomendacją dla tego wydawnictwa niech będzie fakt, że dwie poprzednie książki Ryszarda Purskiego „Podręczna gramatyka języka angielskiego” z 2002 oraz „Prosta i przyjacielska gramatyka angielska” z 2009 cieszyły się bardzo dużą popularnością wśród osób, próbujących przedrzeć się przez gąszcz reguł rządzących tworzeniem wyrazów i zdań w języku angielskim.

Określniki są częściami mowy występującymi z rzeczownikami i dlatego nazywane są niekiedy przymiotnikami. W odróżnieniu od przymiotników nie opisują jednak rzeczowników, tylko je wskazują, klasyfikują lub wyliczają. W języku angielskim do określników zaliczane są:

  • przedimki (a/an, the),
  • określniki wskazujące (this, these, that, those, such),
  • określniki dzierżawcze (my, your, his, her, its, our, their),
  • określniki pytające i względne (what, whatever, which, whichever, whose),
  • określniki ilościowe: oceniające (np.: a little-little, a few-few) oraz liczebniki.
  • wyrazy: some, any, no, each, every, all, both, either, neither, other, another, występujące razem z rzeczownikami.

            Zauważmy, że nie zestawia się praktycznie obok siebie przedimków, określników wskazujących i określników dzierżawczych. Mówimy lub piszemy np.: the pen, this pen lub my pen. Niepoprawnie jest natomiast: the my pen, the this pen, my this pen lub this my pen. Wyjątkiem jest określnik such, po którym może wystąpić przedimek nieokreślony, np: such a pen, such an idiot.